Utazási szerződés


Az utazási szerződés általános feltételei

Az általános szerződési feltételek a Baraka Világjáró Utazási Iroda (mint utazásszervező) és megrendelői (a továbbiakban Utas/Utasok) között érvényesek. A szerződési feltételek a Baraka Világjáró Utazási Iroda Kft. által szervezett valamennyi utazásra érvényes, részét képezik minden, általunk kötött utazási szerződésnek. Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238-251. §-ai, 6:254. §-a, az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rend.), a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
 

I. Az utazási szerződés tárgya

1. A Baraka Világjáró Utazási Iroda és az Utas közötti jogviszony az utazási szerződés megkötésével jön létre. Az utazási szerződés alapján a Baraka Világjáró Utazási Iroda az Utas által kiválasztott utazás szerint meghatározható személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat (a továbbiakban: utazási csomag) nyújt, amelynek fejében az Utas díjat fizet. 

A teljes részvételi díj egyrészt az utazási csomag ellenértékéből (a továbbiakban: részvételi díj), másrészt az abba nem foglalt, külön felszámításra kerülő további költségekből és díjtételekből (pl. repülőtéri illetékek, helyi adók, vízumdíjak, belépődíjak, fakultatív programok, utazási engedélyek, üdülőhelyi díjak, horgonyzási díjak, stb (Rend. 4.§ (1) bek. i)) áll.

Az utazási szerződések elválaszthatatlan részét képezik a jelen „Általános szerződési feltételek”, „Az utazások jellemzői” (elérhető a honlapon), valamint az egyes utazásokhoz kapcsolódó írásbeli tájékoztatások és dokumentációk, amelyek tartalma irányadó az utazási csomag, a részvételi díj, illetve a teljes díj, a jogok és kötelezettségek meghatározásakor.
 

II. Az utazási szerződés megkötése

2. Az Utas és az Iroda között az utazási szerződés az alábbiak szerint jön létre: 

Az Utas kitölti a személyes adataival a Baraka Világjáró Utazási Iroda honlapján a Jelentkezési lapot, majd elektronikus úton elküldi azt. A Jelentkezési lap postai levélben, e-mail útján vagy faxon való elküldése, illetve személyes átadása azonos joghatású. 
A Jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az Utas felel, a Baraka Világjáró Utazási Iroda az így megadott adatokkal teszi meg a szükséges foglalásokat. Az Utas által hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a Baraka Világjáró Utazási Iroda nem vállal felelősséget. A jelentkezés a közléssel, azaz annak a Baraka Világjáró Utazási Iroda tudomásszerzésével hatályosul. 

A Baraka Világjáró Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben indoklás nélkül elálljon a szerződés megkötésétől. 

Amennyiben fennáll a szerződéskötési szándék, a Baraka Világjáró Utazási Iroda regisztrálja az Utas jelentkezését és írásbeli tájékoztatást küld az Utasnak a részvételi díjelőleg, illetve a teljes részvételi díj megfizetéséhez szükséges adatokról (összegéről, bankszámlaszámról stb.). Amennyiben az Utas a tájékoztatást követő 1 munkanapon belül a díjelőleget, illetve a díjat befizeti (átutalja), a Baraka Világjáró Utazási Iroda a befizetett összegről szóló számlát, a jelen Általános szerződési feltételeket, a választott utazásra vonatkozó részletes tájékoztatást (a továbbiakban: Részletes tájékoztató), az „Utazási szerződés” elnevezésű okiratot, ill. egyéb, a szerződéskötéshez szükséges dokumentációt (nyilatkozatokat stb.) elektronikus úton megküldi az Utas részére. Az Utas az így megküldött „Utazási szerződés” egy példányát aláírva, elektronikus vagy postai úton legkésőbb 8 napon belül, amennyiben az indulás időpontjáig 15 napnál kevesebb van hátra, abban az esetben legkésőbb 3 napon belül visszaküldi a Baraka Világjáró Utazási Iroda részére. Ezzel az Utas kifejezi azt, hogy az utazási szerződés tartalmát, illetve annak részeként jelen Általános szerződési feltételeket, az utazások szabályait, valamint a részvételi feltételeket megismerte és tudomásul vette, továbbá, elfogadta a Baraka Világjáró Utazási Iroda utazási szerződésre irányuló ajánlatát. 

Az utazási szerződés kizárólag írásban érvényes, amelyre figyelemmel a felek közötti jogviszony az Utas aláírásával ellátott dokumentációnak, így különösen az „Utazási szerződés” Baraka Világjáró Utazási Irodához történő visszaérkezésével jön létre. Az utazási szerződés és a szerződéskötéshez kapcsolódó okiratok, tájékoztatások nyelve minden esetben a magyar. A felek közötti kapcsolattartás elektronikus úton is történhet, azonban az nem jelenti az utazási szerződés elektronikus úton történő megkötését.

A Baraka Világjáró Utazási Iroda az utazási szerződést és az ahhoz kapcsolódó okiratokat mind elektronikusan, mind kinyomtatott formában tárolja oly módon, hogy azok utóbb is hozzáférhetőek.
 

III. Fizetési feltételek

3. A Részvételi díj az Utas által megrendelt Utazási csomag ellenértéke, amely tartalmazza Baraka Világjáró Utazási Iroda által nyújtandó szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az ÁFA-t. 

A Baraka Világjáró Utazási Iroda a Részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő (a Rend. 4.§. (1) bek. i) pontja szerinti) díjak forintban kifejezett összegét a Részletes tájékoztatóban megjelöli. A Baraka Világjáró Utazási Iroda jogosult az Utas által fizetendő díj utólagos (az utazási szerződés megkötését követő, de legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20. napig történő) emelésére, a szállítási költségek (különösen üzemanyagár), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek és egyéb kötelező terhek (pl. üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték, egyéb illetékek és díjak, belépési engedélyek, úthasználati díjak stb.), továbbá a deviza forintárfolyamának változása miatt, azok emelkedésével arányosan (lásd: Rend. 6.§.) az alábbi számítási mód alkalmazása mellett: az egyes Utasra eső díjemelés mértéke nem lehet nagyobb az adott utazással összefüggésben a Baraka Világjáró Utazási Irodára háruló összes többletfizetési kötelezettségnek az aktuális utaslétszám alapján egy fő utasra jutó hányadrészénél.

4. Az Utas által fizetendő díj és a díjelőleg mértékét a Baraka Világjáró Utazási Iroda a honlapján közli, ezen felül a díjelőleg mértékét az Utas jelentkezését követően részére megküldött fizetési felhívás és a szerződéskötést megelőző Részletes tájékoztató tartalmazza. A díjelőleg mértéke – a jelen pont szerinti kivétellel – kizárólag abban az esetben haladja meg a Részvételi díj 40 %-át, ha külföldi közreműködővel kötött szerződés ettől szigorúbb kötelezettséget ró a Baraka Világjáró Utazási Irodára, illetve amennyiben az utazás kezdetéig 30 napnál kevesebb van hátra. Utóbbi esetben a Baraka Világjáró Utazási Iroda e-mailben, vagy postai úton megküldi az Utas által fizetendő teljes díjból (azaz a Részvételi díj és a Rend. 4.§ (1) bek. i) pontja szerinti további díjtételek összegéből) hátralévő összegről szóló fizetési felhívást, amelynek megfelelően az Utas haladéktalanul köteles azt megfizetni. Erre figyelemmel abban az esetben, ha a díjelőleg-fizetési határidő utolsó napja (a fenti II. pont alapján) az utazás indulási időpontját megelőző 30. nap, akkor az Utas nem kizárólag a díjelőleg, hanem értelemszerűen a teljes díj megfizetése köteles annak tudomásul vétele mellett, hogy ez képezi a szerződés létrejöttének feltételét.

Amennyiben az Utas díjelőleget fizetett, annak összegét az utazás teljes díjára köteles a Baraka Világjáró Utazási Iroda felhívására az indulás előtt hiánytalanul kiegészíteni. 

Az Utas díjfizetési kötelezettségének előteljesítését a felek szerződésszerűnek tekintik, a Baraka Világjáró Utazási Iroda azt ilyenként fogadja el.

5. A Baraka Világjáró Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy felemelje az utazásra előzetesen meghatározott teljes díjat azokban az esetekben, ha

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) 30%-ot meghaladó mértékben megemelkednek,
b) az utazás során igénybe vett szolgáltatások, részszolgáltatások költsége megemelkedik (pl. repülőtéri illeték, autóbusz közlekedés),
c) az EUR árfolyama 370 Ft, illetve az USD árfolyama 300 Ft (MNB hivatalos középárfolyamok) fölé emelkedik.

A díjemelés mértéke minden esetben arányos a költségek emelkedésével, és a díjemelés indokát a Baraka Világjáró Utazási Iroda minden esetben írásban közli az Utassal. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj nem emelhető az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül. Amennyiben a díjemelés mértéke meghaladja a nyolc százalékot, az Utas a díjemelés közlését követő 8 napon belül elállhat a szerződéstől. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek külön okiratba foglaltan módosítják a köztük fennálló szerződést.
 

IV. Elállási feltételek

6. Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási szerződéstől általános elállási joga alapján írásban, a Baraka Világjáró Utazási Iroda részére elektronikus, vagy postai úton megküldött nyilatkozattal bármikor elállhat (az utazás Utas általi lemondása). Az elállás a közléssel hatályosul, ekként annak időpontja az a nap, amely időpontban az a Baraka Világjáró Utazási Iroda részére kézbesítésre kerül. 

Amennyiben az Utas általános elállási jogát az utazás megkezdését megelőző 60. napon belüli időpontban gyakorolja, köteles a Baraka Világjáró Utazási Iroda részére a Ptk. 6:213. § (2) bekezdése alapján „bánatpénz” fizetésére az alábbi összegben:

A bánatpénz az elállás közlésével egyidejűleg esedékes. Az Utast terhelő bánatpénz összegét a Baraka Világjáró Utazási Iroda a már részben vagy egészben megfizetett díj összegébe beszámítja.

7. Az Utas elállhat az utazási szerződéstől, ha

az utazási szerződés lényeges feltételét az utazásszervező az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentős mértékben módosítani, így különösen, ha a fizetendő teljes díj emelésének mértéke a 8 %-ot meghaladja;
az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül és a Baraka Világjáró Utazási Iroda által felajánlott helyettesítő szolgáltatást az Utas nem fogadja el; 

Amennyiben az Utas elállására ezen okok valamelyike alapján kerül sor, a Baraka Világjáró Utazási Iroda a teljes megfizetett díjat visszatéríti az Utas részére. Az Utazási Irodát kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

8. A Baraka Világjáró Utazási Iroda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést és köteles visszafizetni az Utasnak a befizetett teljes díjat, ha az utazásra jelentkező személyek száma nem éri el a részletes tájékoztatóban meghatározott minimális létszámot. Az Utazási Iroda köteles az utazás megkezdése előtt legkésőbb

Amennyiben az Utazási Iroda nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utas az alábbi jogosítványokat érvényesítheti:
8.1. az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége van;
8.2. ha az Utazási Iroda a fenti helyettesítési szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazási Iroda a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

Amennyiben az Utazási Iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a 8.1., valamint 8.2. pontokban foglaltakon túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha:
8.3. az Utazási Iroda elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külsőkörülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerűelvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), vagy
8.4. a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az Utazási Iroda elállásáról az Utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.
A Baraka Világjáró Utazási Iroda az utazás Részletes tájékoztatójában tünteti fel az utazás gazdaságos megszervezéséhez szükséges legalacsonyabb résztvevőszámot. 

9. Az Utasnak lehetősége van arra, hogy az általa kiválasztott utazási csomagot, illetve az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átruházza. Ez alól kivételt képeznek azok az utazások, amiknél a névcsere bizonyos szolgáltatások esetén – pl. repülőjegyek, névre szóló engedélyek – nem teszik lehetővé az átruházást. A megrendelés módosítására vonatkozó kérelmet a Baraka Világjáró Utazási Iroda  – ha erre lehetősége van – 5.000 Ft / fő költségáltalány felszámítása mellett teljesíti, azzal a további feltétellel, hogy a részvételi díj esetleges emelkedése esetén a különbözetet az Utas köteles megfizetni és a módosítás során az utazási irodával minden tekintetben együttműködni. Az átruházásról az Utas köteles a Baraka Világjáró Utazási Irodát haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatás megkezdését megelőző 7 napon belül értesíteni. Az értesítés a Baraka Világjáró Utazási Irodára nézve a közléssel hatályosul. 

10. Az utazási szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően a Baraka Világjáró Utazási Iroda utazás előtt, így felszabaduló, illetve megmaradt helyeinek hasznosítása kizárólag a Baraka Világjáró Utazási Iroda tevékenysége eredményének minősül, így erre hivatkozással a korábbi Utasoknak visszatérítés nem jár, illetve bánatpénz-, valamint kártalanítás-fizetési kötelezettségük mértékének csökkentését ezen okból nem igényelhetik.
 

V. Hibás teljesítés és kifogáskezelés

11. A Baraka Világjáró Utazási Iroda felel az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nemteljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza;
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásával nincs kapcsolatban, és a hibát a Baraka Világjáró Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, különlegesen szélsőséges időjárás stb.) esetén.

A Baraka Világjáró Utazási Iroda a b.) és c.) pont esetében köteles segítséget nyújtani az Utas részére nehézségei elhárításában. 

12. Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel, vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, s bejelentéséről jegyzőkönyvet készíttetni – ennek elmulasztásából vagy késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentése mellett az erről felvett jegyzőkönyvbe köteles belefoglalni a helyszíni szolgáltatóval történt közlés tényét is. Amennyiben a fentiek szerint jegyzőkönyv felvételére kerül sor, annak egy példányát az Utas részére át kell adni. Az utaskísérő köteles a Baraka Világjáró Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

Ha az Utas kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg.

Ha a szerződéstől eltérő teljesítés oka az Utas magatartása, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet, egyebekben a szerződésszegés tényét, a keletkezett kár összegét és a kettő közötti okozati összefüggést az Utasnak kell igazolnia. A Baraka Világjáró Utazási Iroda felelőssége az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért összesen legfeljebb a részvételi díj kétszeresének megfelelő összegig terjed. Egyebekben a Baraka Világjáró Utazási Iroda kártérítési felelősségére a jelen általános szerződési feltételek (lásd még pl. a VI. pont szabályait) és a Rend. 9.§. (4) bekezdés, 11.§. és 12.§. rendelkezései az irányadóak. 

13. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Utas tartozik felelősséggel. 

14. A Baraka Világjáró Utazási Iroda felhívja Utasai figyelmét, hogy repülős utaknál a légitársaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő indulási időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén repülőgéptípus vagy légitársaság cseréjére is sor kerülhet. A poggyász díjtalan szállításának súlyhatárát a légitársaság határozza meg, a többletsúlyért a légitársaság által megszabott pótdíjat kell az Utasnak megfizetnie. Egyebekben a Baraka Világjáró Utazási Iroda felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Repülős utaknál a légi személyszállítás vonatkozásában – a poggyászok szállítására is kiterjedően – az Utas közvetlenül a légitársasággal kerül jogviszonyba, így a légi utazással kapcsolatos igényeit, kifogásait a légitársasággal szemben érvényesítheti.
 

VI. A felek további jogai és kötelezettségei

15. Tekintettel a Baraka Világjáró Utazási Iroda által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére (ide értve az utazások esetleges veszélyes helyszíneit, szélsőséges körülményeit, az úgynevezett kalandtúrákból adódó jellemzőket stb.) a Baraka Világjáró Utazási Iroda, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére utasbiztosításra (továbbiakban „utasbiztosítás”) valamint útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”)  vonatkozó csoportos biztosításokat kötött, melyekhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. A csoportos szerződéshez való csatlakozással vagy csak utasbiztosítási fedezet, vagy utasbiztosítás és útlemondási biztosítás fedezet jöhet létre.

A csoportos utasbiztosításra, illetve az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.baraka.hu internetes oldalakon, illetve az értékesítő utazási irodákban. 

A csatlakozás elmulasztása esetén az Utas viseli azon költségeket és károkat, amelyek megtérülésére a biztosító szolgáltatása révén a biztosítási gyakorlat szerint alappal számíthatott volna. A Baraka Világjáró Utazási Iroda által meghirdetett utazások díja – a Részletes tájékoztató esetlegesen eltérő szabálya hiányában – a betegség-, baleset- és poggyász biztosítás, valamint az útlemondási (elállási) biztosítás díját nem tartalmazza.

16. Az Utas kötelezi magát, hogy az utazáson ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utazás során a Baraka Világjáró Utazási Iroda megbízottja folyamatos tájékoztatást nyújt azon veszélyforrásokról, amelyekkel az utazás során az utasok személyét vagy vagyonát érintő károk elhárítása céljából számolni kell, illetve ilyen tájékoztatás az utazás során bármikor kérhető. Az Utas az utazáson saját felelősségére vesz részt, illetve az egyes utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Ezen körülményekre figyelemmel a Baraka Világjáró Utazási Iroda kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utastól elvárt fokozott figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint a Baraka Világjáró Utazási Iroda megbízottjának e körbe tartozó utasításaitól, javaslataitól történő eltérés, illetve annak be nem tartása miatt következtek be. 

17. A Baraka Világjáró Utazási Iroda rögzíti, hogy az egyes utazások részletes leírásai, ekként a Rend. 13. § (1) bekezdésében hivatkozott tartalmú tájékoztatás a www.baraka.hu honlapján elérhető. A Baraka Világjáró Utazási Iroda fenntartja a jogot arra, hogy ezen pont szerinti tájékoztatásától eltérjen, amely esetben a változásokról köteles az Utast az utazási szerződés megkötését megelőzően, igazolható módon tájékoztatni. A honlapon közzétett leírást a felek írásbeli tájékoztatásnak tekintik.

18. A Baraka Világjáró Utazási Iroda a Rend. 14. §-a szerinti tájékoztatást az indulási időpontot legkésőbb 7. nappal megelőzően, írásban, elektronikus levél útján adja meg az Utas részére. 

19. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.

20. Az útiokmányok (személyi igazolvány vagy útlevél) beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről eltérő megállapodás hiányában az Utas köteles gondoskodni. Az útlevél, vízum és vám-rendelkezések betartásáért az Utas felel.

21. A felek között az utazási szerződéshez kapcsolódó mindennemű kommunikáció írásban történik, amely történhet elektronikus levél, postai levelezés, illetve fax útján. A Baraka Világjáró Utazási Iroda az Utassal elektronikus levél útján tartja a kapcsolatot, mindennemű tájékoztatót ilyen módon kézbesít, ekként az Utas köteles az utazási jogviszony fennállása az indulás időpontjáig elektronikus levelezését folyamatosan figyelemmel kísérni és azt olyan állapotban tartani, hogy oda a küldemények kézbesíthetőek legyenek. A Baraka Világjáró Utazási Iroda nem felel azon károkért, amely a jelen pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származnak.

22. Az utazási szerződés aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az utazási szerződés teljesítése kapcsán az Utazási Irodának átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. A Baraka Világjáró Utazási Iroda, mint adatkezelő tájékoztatja az Utast, hogy a szerződésben megadott saját és utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímen kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a Baraka Világjáró Utazási Iroda ügyfélszolgálattal kapcsolatos, könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. Az Utazási Iroda tájékoztatja az Utast, hogy az Utas személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőnek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett személy jogairól információk az Baraka Világjáró Utazási Iroda honlapján elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

23. Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és videó felvételeket készíthet. Az Utas az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fotókat és videó felvételeket a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. 
 

VII. Illetékesség

24. A Baraka Világjáró Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. 

Jelen Általános szerződés feltételek a 2018. július 01. után megkötésre kerülő Utazási szerződésekre irányadóak, azok részét képezik.


Baraka Világjáró Utazási Iroda

3525 Miskolc, Kazinczy u. 2.
Telefon: 46/509-440
Fax: 46/509-441
E-mail: iroda@baraka.hu
Honlap: www.baraka.hu

Nyilvántartási szám: U-000087/2001
Cégjegyzékszám: 0509008689
Adószám: 12589292-2-05 

A Baraka Világjáró Utazási Iroda a számára előírt vagyoni biztosítékra az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést.