Általános szerződési feltételek


Az utazási szerződés általános feltételei

A jelen Általános Szerződési Feltételek a „BARAKA VILÁGJÁRÓ” Utazási Iroda Kft (székhely: 3525, Miskolc, Kazinczy u. 2., fszt 2. telefon: +3646/509-440, fax: +3646/509-441, e-mail: iroda@baraka.hu , honlap: www.baraka.hu, nyilvántartási szám: U-000087/2001, cégjegyzékszám: 0509008689, adószám: 12589292-2-05), mint utazásszervező (a továbbiakban: a „BARAKA”) által szervezett valamennyi utazásra érvényes és az egyedi utazási csomagra vonatkozó utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés megkötése során annyiban alkalmazandók, amennyiben azoktól az BARAKA által írásban elfogadott vagy visszaigazolt Jelentkezési lapban foglalt feltételek el nem térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondás esetén a Jelentkezési lapban foglalt feltételek az irányadók a felek közötti utazási szerződésre. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek, a BARAKA hivatalos weboldalán a www.baraka.hu–n közzétett és / vagy az utazásra jogosító okmányokban közölt utazási feltételek/leírások és információk – így különösen „Az utazások jellemzői” -, valamint a Jelentkezési lap együttesen alkotják az utazási szerződést és határozzák meg az Utazó és a BARAKA jogait és kötelezettségeit.
 

1. Az utazási szerződés létrejötte

1.1 Az Utazó a BARAKA szolgáltatásait a honlapján megrendelheti a Jelentkezési lap kitöltésével. A megrendelés és az utazási szerződés csak írásban érvényes. A Jelentkezési lapon az Utazó által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az Utazó felel, a hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a BARAKA nem vállal felelősséget. A jelentkezés a közléssel, azaz annak a BARAKA tudomásszerzésével hatályosul. 
Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az Utazó kitöltötte és visszaküldte a BARAKA Jelentkezési lapját, aláírta az Utazási Szerződés elnevezésű okiratot, amelyeket a BARAKA írásban elfogadott vagy visszaigazolt. Az utazási szerződés létrejöttének további feltétele, hogy az Utazó határidőre a 2.1 pont szerinti részvételi díj előleget befizesse; illetve amennyiben a részvételi díj 50.000.-Ft alatti vagy az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdését megelőző 35 napon belül kerül sor, úgy az Utazó a teljes részvételi díjat fizesse be. 
A BARAKA felhívja az utazó figyelmét, hogy csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a szerződésen szereplő egyes szolgáltatások díjait is tartalmazó teljes részvételi díj BARAKA bankszámlájára történő beérkezésével áll be a BARAKA elutaztatási kötelezettsége.
A weboldalra történő regisztráció és a Jelentkezési lap kitöltésének feltétele a jelen Szerződési Feltételek ismerete és elfogadása; a weboldal használata a jelen Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.

1.2 A Jelentkezési lapban rögzítik a választott utazás nevét, az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat, valamint a fizetendő előleget. Az előleg teljesítésének fizetési feltételeit a jelentkezési lap rögzítése során küldött visszaigazolás tartalmazza. 
Az előleg teljesítését követően a BARAKA elküldi az Utazó részére az utazási szerződést, mely a Jelentkezési lapban rögzített információk alapján tartalmazza az Utazó által megrendelt utazási szolgáltatásoknak a honlapon, ill. egyéb tájékoztatóban használt megjelölését, a BARAKA -, mint utazásszervező - nevét, székhelyét, telefonszámát és nyilvántartásba vételi számát, az Utazó útlevélben (vagy az utazás során használt személyazonosító igazolványban) megjelölt teljes nevét és lakcímét, az utazás kezdetének és befejezésének helyét és időpontját, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást, az Utazó által megrendelt szolgáltatásokat, a fizetési határidőt és módot, a részvételi díjat adókkal együtt (forintban meghatározva) és minden további díjat, illetéket és egyéb költséget, illetve ha ezek a költségek ésszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölését, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie. Az utazási szerződés tartalmazza továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételeknek, és a mindenkori utazási feltételeknek a megismerését és elfogadását rögzítő Utazó által megtett nyilatkozatot is. A jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével, azaz a honlap használatával az Utazó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen szerződési feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot.

1.3 Az Utazó az utazási szerződés megkötésekor, módosításakor képviselő útján nem járhat el, kivéve kiskorú Utazó esetében, mely esetben a törvényes képviselő jár el.

1.4 A BARAKA rögzíti, hogy az egyes utazások részletes leírásai a www.baraka.hu honlapján elérhetőek. A BARAKA fenntartja a jogot arra, hogy ezen pont szerinti tájékoztatásától eltérjen, amely esetben a változásokról köteles az Utazót – amennyiben az utazási szerződés még megkötésre nem került úgy az utazási szerződés megkötését megelőzően -, igazolható módon tájékoztatni. A honlapon közzétett leírást a felek írásbeli tájékoztatásnak tekintik.

1.5 Az utazási szerződés és a szerződéskötéshez kapcsolódó okiratok, tájékoztatások nyelve minden esetben a magyar. A felek közötti kapcsolattartás elektronikus levelezés útján is történhet, azonban az nem jelenti az utazási szerződés elektronikus úton történő megkötését. A BARAKA az utazási szerződést és az ahhoz kapcsolódó okiratokat elektronikus formában tárolja oly módon, hogy azok utóbb is hozzáférhetőek.

1.6 A BARAKÁT nem terheli szerződéskötési kötelezettség. A BARAKA fenntartja magának a jogot, hogy az Utazóval történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja. Amennyiben az Utazó a részvételi díjat határidőre nem fizeti meg, úgy a BARAKÁT nem terheli „elutaztatási kötelezettség”. 

1.7 Az Utazó a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására. 

1.8 A BARAKA az utazási csomagban forgalmazott utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal - ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor – írásban tájékoztatja az Utazót a következőkről:
- a BARAKÁNAK az utazás célállomásán található, magyarul beszélő helyi képviselője/túravezetője nevéről és telefonszámáról
- kiskorú szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül szálláshelyet is tartalmazó külföldi utazása esetén a kiskorúval vagy a kiskorú tartózkodási helyén kijelölt, a kiskorúért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről.
 

2. Részvételi díj / Fizetési feltételek

2.1 Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén az Utazó a részvételi díj 40 %-át köteles befizetni. Ettől a rendelkezéstől a BARAKA eltérhet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő.

2.2 Az Utazó az utazási szerződés alapján fizetendő részvételi díjat az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 35 nappal köteles külön felhívás nélkül befizetni. Amennyiben az Utazó a hátralék megfizetését határidőre nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, és a BARAKA azt az Utazó által történt felmondásnak tekinti. Ebben az esetben az elmulasztott határidő időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, és a BARAKA jogosult az 5.3 szerinti bánatpénzt felszámítani és érvényesíteni. Az utazás megkezdését megelőző 35 napon belül történő foglalás/szerződéskötés esetén, valamint az 50.000.-Ft alatti részvételi díj esetén a teljes részvételi díjat a foglalással/szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni bankkártyával vagy a BARAKA számlájára történő átutalással.

2.3 A részvételi díj az Utazó által megrendelt utazási csomag ellenértéke, mely valamennyi kötelezően fizetendő költséget tartalmaz. A részvételi díj nem tartalmazza az úti okmány költségét, a költőpénzt és a helyben fizetendő fakultatív programokat, borravalókat, illetve a biztosítás díját.

2.4 A BARAKA az utazási megkezdését megelőzően legkésőbb 7 nappal tájékoztatja az Utazót az utazás általános információiról.
 

3. Szerződésmódosítások

3.1 A BARAKA a szerződésmódosítás jogát fenntartja.
Amennyiben a BARAKA az utazási csomag megkezdése előtt jelentős mértékben megváltoztatja az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy azt nem tudja teljesíteni, úgy az utazó/megrendelő az erről szóló értesítésben meghatározott időn belül:
- jogosult a változtatást elfogadni és ez esetben a változtatásnak megfelelően módosul az utazási szerződés, vagy
- jogosult az utazási szerződést felmondani. 
Amennyiben az Utazó bármilyen ok miatt elmulasztja az értesítésben meghatározott válaszadási határidőt, úgy az utazási szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik. 
Ha az Utazó elfogadja a változást, melyre tekintettel a részvételi díj csökken, akkor a BARAKA a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti. Díjengedmény esetén a BARAKA jogosult az Utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket, melyet kérésre igazolnia kell. Amennyiben az Utazó elfogadja a változást, melyre tekintettel a részvételi díj nő, akkor az Utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles a BARAKÁNAK megfizetni. 
Ha az utazó a változásra tekintettel felmondja az utazási szerződést, a BARAKA azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot ajánl fel, amennyiben erre módja van. 
Ha az Utazó az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el, akkor a BARAKA az Utazó által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti és az Utazó szerződés megszűnéséből eredő kárát megtéríti. 

3.2 A szerződés megkötését követően az Utazó által fizetendő teljes részvételi díjat a BARAKA egyoldalúan, legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig a változásokkal arányosan emelheti, ha
- a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei változnak,
- az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) változnak, vagy
- az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok – így különösen az EUR árfolyama 400 Ft/1 EUR, illetve az USD 390 Ft/ 1 USD fölé – emelkednek. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utazó az értesítés elküldésétől számított 8 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a BARAKA a befizetett összeget visszafizeti. 
A részvételi díj csökkentése esetén a BARAKA a csökkentés összegét költségeinek levonása után 7 napon belül visszafizeti az Utazónak.

3.3 Az utazó legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit teljes bizonyító erejű magánokiratban átruházhatja olyan személyre, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek, továbbá az adott úti cél országa által és a légi fuvarozó szabályzata szerinti feltételeknek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a részvételi díj, valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az értesítés kézhezvételével hatályosul a BARAKÁRA nézve. 

3.4 Amennyiben az Utazó az utazási szerződés módosítását kezdeményezi, úgy az Utazó köteles megfizetni a BARAKÁNAK módosításonként a bruttó 10.000,- Ft/fő összegű kezelési díjat. Amennyiben az utazási szerződés ezen pont szerinti módosítása miatt a részvételi díj emelkedik, a különbözetet az Utazó köteles megfizetni. Az Utazó tudomásul veszi, hogy repülős utazások esetén a repülőjegy kiállítása után a repülőjegy módosítására az adott légitársaság szabályai szerint, az Utazó költségére kerülhet sor, amely szabályokról és költségekről a BARAKA kérésre tájékoztatást ad. 

3.5 Ha az Utazó valamely lekötött utazási szolgáltatást saját elhatározásából illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a BARAKA erre tekintettel nem köteles a részvételi díjat leszállítani illetve a részvételi díj arányos részét visszatéríteni. 

3.6 Az utazási szerződés kizárólag írásban módosítható. Az utazó köteles a módosítás során a BARAKÁVAL együttműködni.
 

4. A BARAKA felmondási joga

4.1 A BARAKA az utazási csomag megkezdése előtt bármikor elállhat az utazási szerződéstől. 

4.2 A BARAKA, amennyiben az utazási csomagra jelentkezett utazók száma nem éri el a tájékoztatóban megjelölt minimális létszámot, a befizetett összeg visszatérítése mellett:

Az ezen pontban említett esetekben a BARAKA az Utazó által az utazási csomag ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti. 

4.3 A BARAKA kártérítési kötelezettség nélkül, az Utazó indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a BARAKÁT az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, illetve amennyiben az utazók egészségét és
biztonságát közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti.

4.4 Ha az Utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét vagy biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a BARAKA jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utazót az utazásból, jogosult felmondani a szerződést és az Utazó a hazautazásáról saját költségén maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a BARAKA jogosult kárainak megtérítését követelni az utazótól. 

4.5 Ha az Utazó a saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utazónak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa/élettársa, közvetlen családtagja is lemond, a felmondás miatt az 5.3 pont szerinti bánatpénzt tartozik megfizetni.
 

5. Utazó felmondási joga

5.1 Az Utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést a BARAKÁHOZ intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja. A felmondási nyilatkozat akkor válik hatályossá a BARAKA szemben, amikor arról tudomást szerzett. 

5.2 Felmondásnak minősül az is, ha az Utazó nem kezdi meg utazását vagy nem jelenik meg az indulás pontos helyén és időpontjában. Ilyen esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, a felmondás jogkövetkezményei pedig az alábbi 5.3 pont szerint alakulnak. 

5.3 Ha az Utazó a saját érdekkörében felmerült okból áll el, a BARAKA részére a teljes részvételi díj százalékában kifejezett alábbi átalány összegű bánatpénzt köteles fizetni. 

Repülős utazások esetén (azaz amely esetben a program repülővel történő személyszállítást tartalmaz, illetve ha az Utazó ilyen programhoz csatlakozik): 

Minden az előzőtől eltérő esetben: 

A bánatpénz a felmondás közlésével egyidejűleg esedékes. Az Utazót terhelő bánatpénz összegét a BARAKA a már részben vagy egészben megfizetett díj összegébe beszámítja, és csak a pozitív különbözetet fizeti vissza az Utazó részére. 

5.4 Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt térségek” I. kategóriája felsorolásába felvételre kerül, akkor az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való felvétel közzétételétől számított 15 naptári napon belül tájékoztatja a felmondásról az utazásszervezőt. 

5.5 Az e pontban meghatározott, határidőben történő felmondás esetén a BARAKA kártérítésre nem kötelezhető, azonban az Utazó utazási csomagra befizetett díját visszafizeti az Utazónak.

5.6 Az 5.3 pont szerinti bánatpénz illeti meg a BARAKÁT abban az esetben is, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért az Utazó felelős.


6. Hibás teljesítésért való felelősség

6.1 A BARAKA az utazási szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítéséért felel, még abban az esetben is, ha azok teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.
A szerződésszegést a BARAKA ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben
azt az Utazó a BARAKÁNAK az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette, és
a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy
nem jár aránytalanul nagy költségekkel figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára.
Ebben az esetben az Utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti.
Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.
Amennyiben a BARAKA a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben a BARAKA legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni.

6.2 A BARAKA nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az Utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az Utazót, ha a BARAKA bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Utazónak felróható.
A BARAKA nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az Utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

6.3 Amennyiben a BARAKA az utazási csomag lényeges részét nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni az utazás megkezdését követően, akkor többletköltség felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van.
Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor a BARAKA a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az Utazónak.
Az Utazó ez esetben a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.
Amennyiben a BARAKA szerződésszegése az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti. Ebben az esetben a BARAKA többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az Utazó utazási szerződés szerinti közlekedési eszközzel való hazaszállításáról.

6.4 A szerződés hibás teljesítése esetén az Utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását közölni az utaskísérővel/túravezetővel. Amennyiben jegyzőkönyv készítésére sor került, úgy annak egy példányát az Utazó részére át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utazó a BARAKÁT köteles haladéktalanul tájékoztatni. A közlés késedelme esetén az ebből eredő kárért, valamint a hibás teljesítés későbbi bizonyításának a közlés késedelméből eredő nehézségeiért vagy lehetetlenüléséért az Utazó felelős. A BARAKA az Utazó igénybejelentésének kézhezvételét követően a panaszt/kifogást kivizsgálja, és álláspontjáról az Utazót írásban értesíteni. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utazó panaszának/kifogásának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak BARAKA részéről történő elismerését, és nem tartalmazza a BARAKA panasszal/kifogással kapcsolatos álláspontját. 

6.5 A BARAKA felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés/jogsértés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen 
ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza, 
ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a BARAKA ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy 
elháríthatatlan, rendkívüli körülmény (vis maior esete) következett be. Vis maiornak minősül a BARAKA által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre, például terrorizmus, úti cél helyén kialakuló természeti katasztrófa. 
Az előbbi b) és c) bekezdésekben foglaltak bekövetkezte esetén a BARAKA segítséget nyújt az Utazónak, amennyiben nehézségei támadnak.

6.6 Ha az utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az utazásszervező köteles utazónként - szükség szerint - legfeljebb 3 éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni, kivéve ha Európai Uniós közvetlenül alkalmazandó rendelete ennél hosszabb időtartamot ír elő.

6.7 A BARAKA segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában.

6.8 A BARAKA jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott utazónak felszámítani, amennyiben azt az Utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta. 

6.9 A BARAKA az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét a teljes részvételi díj háromszorosának megfelelő összegben korlátozza.
A BARAKA tájékoztatja az Utazót, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól 181/2011/EU rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett 1999. évi montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-el kihirdetett berni (COTIF) egyezmény, az 1936. évi XXVIII. Törvénnyel kihirdetett varsói nemzetközi egyezmény korlátozza az utazásszervező és a közreműködőjeként eljáró fuvarozó felelősségét, illetve a kártalanítási kötelezettségét. A BARAKA szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés Utazónak járó összegéből a jelen pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.

6.10 A BARAKA nem felel az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkért, melyeket a repülőtársaságok, a közreműködő szállásadók, illetve a helyi hatóságok felé az Utazónak kell bejelentenie.

6.11 Az Utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért a BARAKA nem felel.
 

7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

Útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utazó felel. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az Utazót terhelik. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, a felmondás jogkövetkezményei pedig az alábbi 5.3 pont szerint alakulnak.
 

8. Biztosítások

8.1 Tekintettel a BARAKA által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére (ide értve az utazások esetleges veszélyes helyszíneit, szélsőséges körülményeit, az úgynevezett kalandtúrákból adódó jellemzőket stb.) a BARAKA, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére utasbiztosításra (továbbiakban „utasbiztosítás”) valamint útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosításokat kötött, melyekhez az Utazó az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. A csoportos szerződéshez való csatlakozással vagy csak utasbiztosítási fedezet, vagy utasbiztosítás és útlemondási biztosítási fedezet jöhet létre.

A csoportos utasbiztosításra, illetve az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.baraka.hu internetes oldalakon.
A csatlakozás elmulasztása esetén az Utazó viseli azon költségeket és károkat, amelyek megtérülésére a biztosító szolgáltatása révén a biztosítási gyakorlat szerint alappal számíthatott volna. A BARAKA által meghirdetett utazások díja – a Részletes tájékoztató esetlegesen eltérő szabálya hiányában – a betegség-, baleset- és poggyász biztosítás, valamint az útlemondási (elállási) biztosítás díját nem tartalmazza.

8.2 Amennyiben a BBP biztosítást vagy a sztornó biztosítást az utas személyesen a BARAKA irodájában köti meg, a BARAKA köteles a biztosítási kötvényt, az adott termék szabályzatát, illetőleg a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot egyidejűleg az utazónak átadni. 

8.3 Az Utazó kárigényét BBP biztosítás és sztornó biztosítás alapján közvetlenül a biztosító társaságnál érvényesítheti.

8.4 A BARAKA az Utazó javára szóló biztosítást köt, amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az utazó javára szóló biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben a BARAKA fizetésképtelenné válna.
 

9. Légi és autóbuszos személyfuvarozásra vonatkozó szabályok

9.1 A BARAKA a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazás megkezdését megelőzően legkésőbb 7 nappal küldött tájékoztatóban tájékoztatja az utazót a szerződő és az üzemeltető légitársaság szerinti menetrendről.

9.2 Amennyiben az utazási szerződés teljesítése során az Utazó fuvarozása repülőgéppel történik, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadóak.

9.3 A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a BARAKA fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. A változásról a BARAKA haladéktalanul értesíteni köteles az Utazót. 

9.4 A BARAKA felelősséget vállal a fuvarozó által nyújtott utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. A fuvarozó utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az Utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megillető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik. 

9.5 A BARAKA felhívja az utazó figyelmét arra, hogy légi személyszállítást magában foglaló utazás lemondása esetén az Utazó a repülőjegy árát csak a légitársaság szabályzata szerint kapja vissza. 

9.6 Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (időjárási-, útviszonyok, határátlépés, stb.) jelentős késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli. Célszerűségi megfontolásokból a BARAKA az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

9.7 Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért a BARAKA felelősséget nem vállal.
 

10. Vegyes rendelkezések

10.1 A BARAKA az Európai Utazási Biztosító Zrt-nél rendelkezik a külön jogszabályban előírt vagyoni biztosítékkal. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel: +36-1-452-3580. Területi hatálya: beutaztatás és kiutaztatás.) 

10.2 Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az adott fuvarozó fuvarozási feltételei (a személyszállítást is magában foglaló utazási szerződés esetén), a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a hatályos magyar jogszabályok megfelelően alkalmazandók.

10.3. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek egy vagy több kikötése jogszabályváltozás következtében teljesen vagy részben megvalósíthatatlanná vagy érvénytelenné válik, vagy törvényi rendelkezést sért, ez a jelen Szerződési Feltételek többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható kikötéssel felváltani, amely a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel.

10.4. Az Utazó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megkapta az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztatót. 

10.5. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a BARAKA adott ki, továbbá az utazás időtartama alatt az Utazó és a BARAKA közreműködője között bármilyen formában és okból, a BARAKA írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés az utazási szerződés teljesítése és a BARAKA kötelezettségei szempontjából érvénytelenek. Ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az BARAKÁN, sem annak közreműködőin; azokért a BARAKA nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles. A weboldalon szereplő tájékoztatókban lévő képek illusztrációk.

10.6. A felek között az utazási szerződéshez kapcsolódó mindennemű kommunikáció írásban történik, amely történhet elektronikus levél, postai levelezés, illetve fax útján. A BARAKA az Utazóval elektronikus levél útján tartja a kapcsolatot, mindennemű tájékoztatót ilyen módon kézbesít, ekként az Utazó köteles az utazási jogviszony fennállása alatt az indulás időpontjáig elektronikus levelezését folyamatosan figyelemmel kísérni és azt olyan állapotban tartani, hogy oda a küldemények kézbesíthetőek legyenek. A BARAKA nem felel azon károkért, amely a jelen pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származnak.

10.7. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utazó maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője elismervény ellenében átvette.

10.8. Az utazási szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően az így felszabaduló, illetve megmaradt helyeinek hasznosítása kizárólag a BARAKA tevékenysége eredményének minősül, így erre hivatkozással a korábbi Utazóknak visszatérítés nem jár, illetve bánatpénz-, valamint kártalanítás-fizetési kötelezettségük mértékének csökkentését ezen okból nem igényelhetik.

10.9. Az Utazó kötelezi magát, hogy az utazáson, ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utazás során a BARAKA megbízottja folyamatos tájékoztatást nyújt azon veszélyforrásokról, amelyekkel az utazás során az Utazók személyét vagy vagyonát érintő károk elhárítása céljából számolni kell, illetve ilyen tájékoztatás az utazás során bármikor kérhető. Az Utazó az utazáson saját felelősségére vesz részt, illetve az egyes utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Ezen körülményekre figyelemmel a BARAKA kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utazótól elvárt fokozott figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint a BARAKA megbízottjának e körbe tartozó utasításai, javaslatai mellőzése, illetve annak be nem tartása miatt következtek be. 

10.10. Az utazási szerződés aláírásával az Utazó hozzájárul ahhoz, hogy az utazási szerződés teljesítése kapcsán a BARAKÁNAK átadott személyes adatait az utazásszervező tárolja, kezelje. A BARAKA, mint adatkezelő tájékoztatja az Utazót, hogy a szerződésben megadott saját és utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímen kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a BARAKA ügyfélszolgálattal kapcsolatos, könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A BARAKA tájékoztatja az Utazót, hogy az Utazó személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőnek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett személy jogairól információk a BARAKA honlapján elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

10.11. Az Utazó tudomással bír arról, hogy az utazás során a BARAKA fénykép és videó felvételeket készíthet. Az Utazó az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a BARAKA által készített, az Utazót esetlegesen ábrázoló fotókat és videó felvételeket a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. 

10.12. Jelen Utazási szerződési feltételek a Baraka működését megalapozó szabályok 2021. szeptember 23-án érvényes állapota szerint készültek, a Baraka fenntartja azok módosításának jogát.

10.13. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az Utazó (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését a BARAKÁNÁL igazolhatóan megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az Utazó a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, mely elsősorban a területileg illetékes járási hivatalok útján (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu) jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meghatározott szabályok szerint.